Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem sklepu polanomeble.pl

Definicje:

 1.     Sprzedawcy – oznacza to:

Polano Meble Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. ul. Ul. Krowoderska 63b/4, 31-158 Kraków, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia W Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000680901, o kapitale zakładowym 25 000, 00 zł NIP 5512630652, REGON 367417454.

 1.     Operatorze płatności online- PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP1/2012, jako krajowa instytucja płatnicza.
 2.     Klient- oznacza to podmiot dokonujący zakupu dobra na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji, oraz nabywający prawa do jej własności. Klientem są nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne i jednostki administracji publicznej dokonujące zakupów towarów i usług oferowanych na rynku. Oznacza osobę posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych
  i ukończone 18 lat, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która złożyła Zamówienie w Sklepie, z którą zawarta została Umowę sprzedaży.
 3.     Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: polanomeble.pl.
 4.     Serwis – oznacza to witrynę pod nazwą www.polanomeble.pl
 5.     Umowa sprzedaży zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6.     Zamówienie – oznacza to, wyrażenie oświadczenia woli prawnie wiążącego przedmiotem, którego jest chęć zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej danego produkt złożone przez Klienta w sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 7.     Produkt oznacza to, towary i usługi prezentowane w sklepie, z możliwością złożenia zamówienia.
 8.     Konto - konto K w sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.
 9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.
 10. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Gość- oznacza to Klienta, który dokonał zakupu produktu bez założenia konta Klienta.

 

Kontakt ze Sprzedawcą:

 1.     Adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Ul. Krowoderska 63b/4, 31-158 Kraków
 2.     Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@polanomeble.pl
 3.     Numer telefonu Sprzedawcy: + 48 690 680 820
 4.     Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

MBank: 69 1140 2004 0000 3602 8151 1451

 1.     Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą
  w godzinach pon.-pt.  8.00 - 16.00.

Wymagania techniczne:

Do korzystania ze sklepu, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

 1.     urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji, przeglądarki posiadają włączoną obsługę języka Javascript, oraz posiadają włączoną obsługę ciasteczek i danych stron,
 2.     aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3.     zainstalowany program FlashPlayer(opcjonalnie).

 

Informacje ogólne:

 

 1.     Regulamin stanowi integralną częścią umowy sprzedaży, Klient nieodpłatnie ma dostęp do jego treści oraz możliwość odtworzenia, pozyskania jego treści. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem i  potwierdza to oświadczeniem w formularzu zamówienia lub przy zakładaniu konta Klienta.
 2.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy
  w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3.     Przeglądanie produktów oferowanych przez sklep nie wymaga zakładania konta Klienta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w ofercie sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia jako „Gość” bez zakładania konta Klienta.
 4.     Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5.     Klient informowany jest o ewentualnych kosztach wysyłki w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.

 

Zakładanie konta:

 

 1.     Aby założyć konto Klienta w sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

- imię i nazwisko,

- oznaczenie płci,

- adres e-mail,

- adres zamieszkania Klienta

- adres do wysyłki,

- telefon.

 1.     Założenie konta Klienta w sklepie jest darmowe.
 2.     Logowanie się na Konto Klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.
 3.     Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć swoje Konto poprzez:

-      wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy,

-      poprzez usuniecie konta w zakładce ustawienia.

 

Składanie zamówienia:

Podanie danych osobowych podczas wypełniania formularza zamówienia jest dobrowolne, jednak konieczne:

-      do zawarcia i realizacja umowy sprzedaży,

-      do obsługi księgowej umowy sprzedaży,

-      do obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zwrotów,

-      do prowadzenia korespondencji email dotyczącej realizacji umowy,

-      do realizacji płatności online, jeśli taka opcja została wybrana, jako forma płatności, przez Klienta.

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1.     zalogować się do sklepu (opcjonalnie);
 2.     wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),
 3.     zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji jako „Gość”,
 4.     jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji - wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia,
 5.     kliknąć przycisk ”Realizuj Zamówienie”,
 6.     dokonać wyboru warunków rabatowych – jeśli przewidziane zostały takie możliwości rabatowe,
 7.     wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie,
 8.     potwierdzenie zamówienie zostanie przesłane w wiadomości e-mail.

 

Transport i koszty dostawy:

 1.     Sklep polanomeble.pl dostarcza zamówione produkty własnym transportem na adres umieszczony w formularzu zamówienia lub w wybranych przypadkach poprzez firmę kurierską.
 2.     Czas dostawy jest zaznaczony w potwierdzeniu wysłanym na podany adres e-mail po dokonaniu zakupu. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany czasu dostawy

z przyczyn od niej niezależnych, dokonujący zakupy będzie wówczas o tym poinformowany drogą mailową lub/i telefoniczną.

 1.     Towar dostarczany jest do klienta w paczkach do samodzielnego montażu. W każdej paczce znajdują się wszystkie niezbędne elementy potrzebne do złożenia mebli.
 2.     Kierowca pomaga we wniesieniu towarów, nie posiada wózka ani innego specjalistycznego oprzyrządowania do samodzielnego transportu mebli i materacy, co oznacza, że w przypadku ciężkich elementów, tj. komody, stoły itp. organizacja wniesienia leży po stronie klienta.
 3.     Dostawa produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 4.     W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

 

Oferowane metody płatności:

 

 1.     W przypadku wyboru przez Klienta:

-      płatności przelewem, płatności elektronicznych poprzez PayU S.A. albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

-      płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Warunki w przepadku tej metody płatności są ustalane indywidualnie.

 1.     Dokumenty księgowe w postaci Faktur VAT wystawiane są w postaci elektronicznej, w przypadku chęci uzyskania dokumentu księgowego w postaci papierowej, Klient zobowiązany jest o tym poinformować Sprzedawcę wraz z wypełnieniem formularza zamówienia.
 2.     Sprzedawca wystawia dokument księgowy w postaci elektronicznej. Sprzedawca jednak nie odpowiada za błędną treść Faktur VAT powstałą w związku z podaniem przez Usługobiorcę błędnych danych. Faktury VAT w postaci elektronicznej dostarczane są na adres poczty elektronicznej e-mail, który podany został podczas składania zamówienia.
 3.     W przypadku zmiany adresu e-mail na który ma być dostarczona faktura elektroniczna Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

W przypadku braku takiego powiadomienia korespondencja wysłana na dotychczasowy adres e-mail, będzie potraktowana jako prawidłowo doręczona.

 

Prawo odstąpienia od umowy:

 

 1.     Każdy Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od dnia odebrania produktu bez podania przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz przesyłając je na adres Sprzedawcy bądź za pośrednictwem korespondencji pocztowej na adres siedziby Sprzedawcy podany w Regulaminie. Stosowny wzór oświadczenia stanowi Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, przy czym do skorzystania z uprawnienia nie jest wymagane posługiwanie się niniejszym wzorem, chyba że przepisy prawa, przepisy niniejszego Regulaminu wyłączają możliwość skorzystania ww. prawa.
 2.     Sprzedający, w przypadku wykonania przez Klienta prawa do odstąpienia od umowy zwraca Klientowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do Klienta
 1.     Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2.     Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt dostarczenia osobiście towaru z powrotem do siedziby sprzedającego  (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

CENNIK ODBIORU ZAMÓWIENIA OD KLIENTA PRZEZ FIRMĘ:

- DO 500 ZŁ BRUTTO - 100 ZŁ

- DO 1000 ZŁ BRUTTO - 150 ZŁ

- DO 3000 ZŁ BRUTTO - 200 ZŁ

- DO 5000 ZŁ BRUTTO - 250 ZŁ

- DO 10 000 ZŁ BRUTTO - 350 ZŁ

- POWYŻEJ 10 000 ZŁ BRUTTO - 500 ZŁ

5. Klient odstępując od umowy/ nie odbierając zamówienia przy dostawie zobowiązany będzie do zapłaty 10 % wartości brutto zamówienia. 

 1.     Sprzedający niezwłocznie przekazuje Klientowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną przy wykorzystaniu wskazanego przez Klienta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
 2.     Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach Klienta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.
 3.     Uprawnienia i obowiązki związane z prawem odstąpienia od umowy dotyczą tych Usługobiorców wyłącznie, którzy posiadają status Klienta – w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Klienta (Dz.U. 2014 r., poz. 827) i zawierają umowę sprzedaży produkty na podstawie umowy zawartej na odległość.

 

Tryb postępowania reklamacyjnego – Gwarancja:

 1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, Klientowi przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@polanomeble.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

-      imię i nazwisko

-      adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)

-      przedmiot reklamacji( w tym zdjęcia uszkodzeń)

-      przyczynę reklamacji

-      podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

 1.     Sprzedawca może przed rozpatrzeniem reklamacji, zwrócić się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie, jeżeli podane dane lub informacje, wymagają uzupełnienia, bądź wskazuje na zasadność dostarczenia mu produktu celem prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 2.     Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania z zastrzeżeniem sytuacji, w której w późniejszym terminie uzupełniano dane reklamacyjne, lub w późniejszym terminie dostarczono Produkt, co było niezbędne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wówczas termin jej rozpoznania biegnie od daty otrzymania prawidłowo uzupełnionej reklamacji, albo odpowiednio daty dostarczenia produktu, w zależności, które zdarzenie wystąpiło później.
 3.     O rezultacie reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta na adres e-mail lub telefonicznie na adres/telefon wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym,
  a w przypadku korespondencji listownej na adres wskazany przez Klienta.
 4.     W przypadku naprawy towaru u Klienta zostanie z nim ustalony termin
  i orientacyjny czas trwania naprawy.
 5.     W przypadku naprawy towaru w innym miejscu, a także w przypadku wymiany towaru na nowy, sklep polanomeble.pl odbierze od klienta towar we wcześniej uzgodnionym terminie.
 6. Demontaż, przygotowanie towaru/ zabezpieczenie do odbioru reklamacyjnego jest po stronie Klienta. 
 7.     Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 1. Wszystkie towary oferowane przez sklep polanomeble.pl są fabrycznie nowe.
 2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od odebrania przesyłki przez Klienta.
 3. Indywidualne i nierównomierne rozmieszczenie słojów w okleinie naturalnej, oraz drobne sęki i charakterystyczny dla każdego drewna układ włókien drewna może powodować minimalne różnice w odcieniu wybarwienia poszczególnych elementów mebli (blatu, krzeseł, nóg itp.). Wszystkie te cechy stanowią o zaletach mebli wykonanych z materiałów naturalnych i nie stanowią powodów do reklamacji.
 4. Meble, podobnie jak podłogi i schody drewniane są produktem naturalnym
  i higroskopijnym zmieniającym swoje właściwości wraz ze zmieniającymi się warunkami panującymi w otoczeniu. Aby zminimalizować więc efekt powstawania szczelin i pęknięć lub łódki w meblach oraz utrzymać w pomieszczeniu klimat najbardziej korzystny dla człowieka pod względem higieny powietrza, zaleca się utrzymanie względnej wilgotności powietrza na poziomie 45-55% i temperaturze około 18-22°C. Najtrudniejszym okresem jest sezon grzewczy, gdy wilgotność powietrza wewnątrz budynków znacznie spada. Należy wówczas nawilżać pomieszczenia, najlepiej za pomocą nawilżaczy elektrycznych. Dotyczy to wszystkich pomieszczeń, również z klimatyzacją. W związku z tym, zmiany wymiarów elementów lub ich wyłódkowanie i dopasowanie się materiału do warunków otoczenia nie jest powodem do reklamacji.
 5. Produkt nie mogą nosić śladów użytkowania, do przesyłki musi zostać dołączony dowód zakupu.

 

Postanowienia końcowe:

 

 1.     Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3.     O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach Klienta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5.     Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacji takich można zasięgnąć na stronach Rzeczników Klientów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Klientów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Klientów:

-      http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

-      http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

-      http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,

 

 

 Załącznik 1 do Regulaminu

 

 

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko Klienta(-ów)

Adres Klienta(-ów)

                                                                            

 

                                                                           Polano Meble Sp. z o.o. 

                                                              ul. Ul. Krowoderska 63b/4, 31-158 Kraków      

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

 

       ……………………………………
        
Podpis Klienta(-ów)

 

(*) Niepotrzebne skreślić

1      podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2      podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru


Regulamin Konkursu „Aranżacja wnętrza z Polano Meble”

§1 Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 1. Mianem Organizatora określa się 

Polano Meble Sp. z o.o.

ul. Ul. Krowoderska 63b/4, 31-158 Kraków

NIP: 551-263-06-52

Nr KRS: 0000680901

Regon: 3 6 7 4 1 7 4 5 4

2. Mianem Osoby Zainteresowanej określa się każdą osobę lub grupę osób, która prześle zgłoszenie konkursowe na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Osoba Zainteresowana jest również wyłącznym autorem/twórcą dzieła.

3. Mianem Zwycięzcy określa się Osobę Zainteresowaną, która pomyślnie przejdzie postępowanie kwalifikacyjne, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§2 Cele Konkursu: Celem Konkursu jest wyłonienie realizacji fotograficznych, na których uwidocznione zostaną produkty firmy Polano Meble. Organizator przewiduje wyłonić 5 zwycięskich realizacji, które staną się częścią publikacji na stronie www.polanomeble.pl .

§3 Czas trwania Konkursu : czas nieokreślony. 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu następuje ostatniego dnia każdego miesiąca.

§4 Warunki Konkursu 1. Wzięcie udziału w Konkursie jest bezpłatne.

2. Osoba Zainteresowana w chwili zgłoszenia musi być pełnoletnia.

3. Do Konkursu Osoba Zainteresowana może zgłosić kilka realizacji fotograficznych.

4. Aby wziąć udział w Konkursie Osoba Zainteresowana zobowiązana jest przesłać poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (plik opisany wg schematu: nazwisko_imię_formularz) , w formie elektronicznej, z załącznikami,  na następujący adres mailowy: sklep@polanomeble.pl

5. Zgłoszenie musi zawierać wszystkie dane wyszczególnione w formularzu. Formularz, który nie zostanie w całości poprawnie wypełniony, zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia, bez wzywania do uzupełnienia oraz bez powiadamiania Osoby Zainteresowanej. Dodatkowo, zgłoszenie musi zawierać: a. tytuł oraz opis realizacji fotograficznej  b. realizację fotograficzną, w skład której wchodzi od 5 do 20 zdjęć w formacie jpg. (pliki opisane wg schematu: nazwisko_imię_foto_nr zdjęcia)

Realizacja może zostać udostępniona poprzez link do pliku (np. przez serwis Wetransfer); c. portfolio w formacie PDF (maksymalnie 10 stron, A4, poziom; plik opisany wg schematu: nazwisko_imię_portfolio).

6. Punktem wyjścia dla zgłaszanej realizacji powinny być materiały znajdujące się w Polano Meble. Osoba Zainteresowana podczas przygotowywania realizacji powinna wziąć pod uwagę fakt późniejszego wykorzystania tejże pracy na www.polanomeble.pl. Zgłoszona realizacja musi odnosić się do tematu opisanego w Odezwie Konkursowej 

7. Organizatorowi przysługuje prawo zweryfikowania zgłoszenia, jeśli budzi ono wątpliwości.

8. Dokonując zgłoszenia, Osoba Zainteresowana zapewnia tym samym, że jest wyłącznym autorem/twórcą całości pracy zgłoszonej na Konkurs, a jej prawa autorskie do ww. pracy nie są w żaden sposób ograniczone, oraz że w przypadku ewentualnego zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw autorskich (majątkowych czy osobistych) do Organizatora, ponosić będzie całkowita i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu.

9. O przyjęciu zgłoszenia Osoba Zainteresowana zostanie poinformowana drogą mailową.

§ 5 Sposób wyłaniania Zwycięzców

1. W celu wyłonienia Zwycięzców Organizator powołuje Jury. Do zadań Jury będzie należało: a. zapoznanie się ze zgłoszeniami nadesłanymi na Konkurs; b. ich ocena względem tematu Konkursu opisanego w Regulaminie oraz ich charakteru względem dalszego wykorzystania w publikacji; c. wyłonienie Zwycięzców.

2. W skład Jury wchodzą: a. Dwoje przedstawicieli ze strony Organizatora;

3. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o decyzji Jury drogą elektroniczną. W przypadku wyraźnej prośby Organizatora o dostarczenie materiałów uzupełniających (drogą elektroniczną, osobiście lub pocztą) Osoba Zainteresowana zobowiązana jest dostarczyć je w terminie 7 dni od dnia wystosowania takiej prośby.

5. Niedostarczenie materiałów uzupełniających przez Osobę Zainteresowaną w terminie określonym przez Organizatora jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. W takim wypadku Organizator zastrzega sobie prawo wybrania innego Zwycięzcy spośród otrzymanych zgłoszeń.

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Polano Meble Sp. z o.o.,  z siedzibą przy ul. Krowoderska 63b/4, 31-158 Kraków NIP: 5512630652, REGON: 367417454, która przetwarza dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu na następujących zasadach:

 1. w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Zwycięzców Konkursu, przekazania im Nagród, przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 2. w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przez odpowiednie przepisy prawa w tym opłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO;
 3. dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, tj. przez okres 6 lat od daty wydania Nagrody lub zakończenia udziału w Konkursie (w zależności które zdarzenie nastąpi później);
 4. Uczestnikowi oraz Zwycięzcy Konkursu, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych, prawo do żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do usunięcia danych, a także prawo do sprzeciwu względem przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 5. powyższe uprawnienia Zwycięzca Konkursu może zrealizować wysyłając swoje żądanie na sklep@polanomeble.pl;
 6. odbiorcami danych osobowych mogą być podwykonawcy Administratora, w szczególności w zakresie świadczenia usług IT, a także podmioty świadczące usługi doradcze i prawne;
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie;
 8. dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani nie będą profilowane;
 9. dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, ani odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

3. Udostępnienie danych osobowych na potrzeby wskazane w pkt. 1. powyżej, jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

§ 9 Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, a także zawieszenia lub zakończenia Konkursu bez rozstrzygnięcia, jeśli prace nadesłane nie spełnią wymagań Organizatora. 2. Wysłanie formularza zgłoszeniowego przez Osobę Zainteresowaną jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.