tel.  690 680 820


dostawa gratis w całej Polsce


bezpieczna dostawa


płatność przy odbiorze


100% satysfakcji lub zwrot


polskie
stolarnie

My Cart 0,00 zł
0
0 item(s) in your cart
Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty: (brutto)
Dostawa: (brutto) Do ustalenia
Podatek 0,00 zł
Razem (brutto)

REGULAMIN

Regulamin Sklepu 
(Zalecenia Aktualizacji do nowych przepisów
wchodzących w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.)

Polano Meble

 

Postanowienia Ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego  Polano Meble. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów
(składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest 

Polano Meble Sp. z o.o.

Ul. Cegielniana 6b/2

30-404 Kraków

NIP: 551-263-06-52

Nr KRS: 0000680901

Regon: 3 6 7 4 1 7 4 5 4

 dalej zwanym Sprzedającym.

  

Niniejszy Regulamin zawiera:

 • 1 Określenie zakresu działalności
 • 2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
 • 3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień
 • 4 Tryb postępowania reklamacyjnego
 • 5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych
 • 6 Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym należy przez to rozumieć właściciela serwisu
Konsumencie należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu, adresu e-mail w celu niezwiązanym bezpośrednio z  działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
Serwisie należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

 

 • 1 Określenie zakresu działalności
 1. 1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę.

W sklepie są prezentowane meble, materace oraz dodatki wyposażenia wnętrz mieszkalnych. Większość mebli jest produkowanych na indywidualne zamówienie, gdzie klient może po wcześniejszym z nami kontakcie oraz wspólnych ustaleniach otrzymać wycenę.

Ceny produktów w standardowych wymiarach znajdują się obok zdjęć produktu.

Koszt transportu na terenie całej Polski jest po stronie Sprzedającego. Transport nie obejmuje wniesienia oraz montażu mebli. Wniesienie oraz montaż mebli jest możliwy po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym warunków.

 

           

 • 2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

 

 1. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć. 
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania
  z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie
  z Serwisu.

 

 • 3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień
 1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. W celu zakupu produktu dostępnego w serwisie, należy wypisać w formularzu interesujące Klienta przedmioty.
 3. Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenie przez Użytkownika formularza zamówienia, w którym są zawarte wszystkie informacje o produktach zamówienia oraz danych dostawy tych produktów.
 4. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.
 5. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu, w takim przypadku zobowiązany jest wskazać  w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.
 6. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, lub transportem Srzedającego.
 7. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.
 8. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w  serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.Zwrotowi podlegają produkty niemodyfikowane, w standardowych rozmiarach sprzedawanych na stronie www.polanomeble.pl 
 9. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: sklep@polanomeble.pl Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.
 10. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego  (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 13. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 14. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną ? przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
 15. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.
 • 4 Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@polanomeble.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu.

 

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
 • imię i nazwisko
 • adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
 • przedmiot reklamacji
 • przyczynę reklamacji
 • podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

 

 1. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego w terminie do 10 dni roboczych.
 2. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej na adres wskazany przez Użytkownika.
 3. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad a jeżeli nie jest to możliwe obniżenia ceny. Obowiązek dostawy towaru reklamowanego spoczywa na kupującym. 
 4. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 

 • 5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

 

 1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane  osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności zamieszczonej poniżej.

 

 • 6 Postanowienie Końcowe
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.
 3. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.
 4. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polano Meble

 1. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: Polityka Prywatności), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez 

Polano Meble Sp. z o.o.

Ul. Cegielniana 6b/2

30-404 Kraków

NIP: 551-263-06-52

Nr KRS: 0000680901

Regon: 3 6 7 4 1 7 4 5 4

, oraz sposób ich przetwarzania.

 1. Dane osobowe

Serwis Polano Meble dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis www.polanomeble.pl ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony
i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do serwisu Polano Meble  przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Serwis Polano Meble nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Serwis Polano Meble zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do serwisu Polano Meble wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.

Niezapowiedziane Wiadomości

Serwis Polano Meble zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości serwisu Polano Meble rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych serwisu Polano Meble

Inne formularze

Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do serwis Polano Meble i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez serwis Polano Meble nie podlegają Polityce Prywatności.

 1. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

Serwis Polano Meble zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres sklep@polanomeble.pl

Serwis Polano Meble stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

 1. Zmiany Polityki Prywatności

Serwis Polano Meble zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do serwisu Polano Meble  obowiązuje aktualna Polityką Prywatności. O zmianach Polityki Prywatności, serwis Polano Meble będzie informować na swoich stronach.

 1. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, serwis Polano Meble  prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu sklep@polanomeble.pl

Regulamin sklepu internetowego polanomeble.pl

Właścicielem sklepu internetowego polanomeble.pl (w dalszej części Regulaminu nazywany Sklepem) jest firma  

Polano Meble Sp. z o.o.

Ul. Cegielniana 6b/2

30-404 Kraków

NIP: 551-263-06-52

Nr KRS: 0000680901

Regon: 3 6 7 4 1 7 4 5 4

Warunki zakupu

 • Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym są przyjmowane poprzez stronę polanomeble.pl, drogą mailową, lub telefonicznie.
 • Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00, w soboty od 10.00 do 14.00
 • Zamówienia złożone w soboty po godzinie 14, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od rana w pierwszym najbliższym dniu pracy.
 • Osoba składająca zamówienie musi być osobą pełnoletnią lub Firmą.
 • Złożone zamówienie będzie potwierdzone przez sklep drogą elektroniczną w przeciągu 1 do 2 dni roboczych, na życzenie klienta rachunek będzie dołączony do zamówionego towaru.
 • Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 • Ceną obowiązującą Klienta jest cena widniejąca w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia.
 • Klient nie może anulować zamówienia po wysłaniu przez Sklep zamówionego towaru
 • Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku niepełnych danych, źle wypełnionego formularza zamówienia lub zamówień wątpliwych.
 • Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych.

Transport i koszt dostawy

 • Sklep polanomeble.pl dostarcza zamówione produkty własnym transportem na adres umieszczony w formularzu zamówienia lub w wybranych przypadkach poprzez firmę kurierską..
 • Czas dostawy jest zaznaczony w potwierdzeniu mailowym po dokonaniu zakupu. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany czasu dostawy z przyczyn od niej niezależnych, dokonujący zakupy będzie wówczas o tym poinformowany drogą mailową lub/i telefoniczną.
 • Towar dostarczany jest do klienta w paczkach do samodzielnego montażu. W każdej paczce znajdują się wszystkie niezbędne elementy potrzebne do złożenia mebli.
 • Kierowca pomaga we wniesieniu towarów, nie posiada wózka ani innego specjalistycznego oprzyrządowania do samodzielnego transportu mebli i materacy, co oznacza, że w przypadku ciężkich elementów, tj. komody, stoły itp. organizacja wniesienia leży po stronie klienta.

Gwarancja

 • Wszystkie towary oferowane przez sklep polanomeble.pl są fabrycznie nowe.
 • Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od odebrania przesyłki przez klienta. Dla zachowania uprawnień z gwarancji wystarcza wysłanie zawiadomienia o dostrzeżonych wadach na adres sklep@polanomeble.pl. Klient zobowiązany jest jak najdokładniej opisać stwierdzone wady i usterki dołączając zdjęcia. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest posiadanie przez Klienta wypełnionej karty gwarancyjnej.
 • W terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadach lub usterkach sklep polanomeble.pl ustosunkuje się do reklamacji i w przypadku jej zasadności przedstawi sposób jej realizacji.
 • W przypadku naprawy towaru u Klienta zostanie z nim ustalony termin i orientacyjny czas trwania naprawy.
 • W przypadku naprawy towaru w innym miejscu, a także w przypadku wymiany towaru na nowy, sklep polanomeble.pl odbierze od klienta towar we wcześniej uzgodnionym terminie.
 • Indywidualne i nierównomierne rozmieszczenie słojów w okleinie naturalnej, oraz drobne sęki i charakterystyczny dla każdego drewna układ włókien drewna może powodować minimalne różnice w odcieniu wybarwienia poszczególnych elementów mebli (blatu, krzeseł, nóg itp.). Wszystkie te cechy stanowią o zaletach mebli wykonanych z materiałów naturalnych i nie stanowią powodów do reklamacji.
 • Meble, podobnie jak podłogi i schody drewniane są produktem naturalnym i higroskopijnym zmieniającym swoje właściwości wraz ze zmieniającymi się warunkami panującymi w otoczeniu. Aby zminimalizować więc efekt powstawania szczelin i pęknięć lub łódki w meblach oraz utrzymać w pomieszczeniu klimat najbardziej korzystny dla człowieka pod względem higieny powietrza, zaleca się utrzymanie względnej wilgotności powietrza na poziomie 45-55% i temperaturze około 18-22°C. Najtrudniejszym okresem jest sezon grzewczy, gdy wilgotność powietrza wewnątrz budynków znacznie spada. Należy wówczas nawilżać pomieszczenia, najlepiej za pomocą nawilżaczy elektrycznych. Dotyczy to wszystkich pomieszczeń, również z klimatyzacją. W związku z tym, zmiany wymiarów elementów lub ich wyłódkowanie i dopasowanie się materiału do warunków otoczenia nie jest powodem do reklamacji.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie praw konsumentów (Dz.U.z 2000 r Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami) Przyjęcie przez sklep zwracanego towaru jest warunkowane: terminem, maksymalnie 10 dni od czasu otrzymania przesyłki, towar oraz opakowanie nie mogą nosić śladów użytkowania, do przesyłki musi zostać dołączony dowód zakupu.

Postanowienia końcowe

 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów oraz do wycofania niektórych produktów znajdujących się w ofercie sklepu bez uprzedzenia. Zmiany te nie dotyczą zamówień, które przyjęte zostały do realizacji.
 • Zawartość sklepu polanomeble.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
 • We wszystkich przypadkach nie wymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie polanomeble.pl zarejestrowanym pod domeną o nazwie polanomeble.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

POLITYKA Prywatności.
Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest

Polano Meble Sp. z o.o.

Ul. Cegielniana 6b/2

30-404 Kraków

NIP: 551-263-06-52

Nr KRS: 0000680901

Regon: 3 6 7 4 1 7 4 5 4

 1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
 2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO.
 3. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania lub całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych.
  • - jeżeli podstawą przetwarzania była udzielona zgoda osoby - to zgoda może być odwołana w każdym momencie,
  • - jeżeli podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy - usunięcie danych może być niemożliwe - jeżeli przetwarzanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy (np. finansowo-księgowe)
  • - jeżeli podstawą prawną jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora to KLIENT posiada prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu jego danych.
  Dla realizacji w/w żądań można skorzystać z funkcji w programie serwisu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Klient ma prawo do odwołania swojej zgody w każdym momencie.
 4. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
 5. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w REGULAMINIE .
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko w zakresie niezbędnym do zrealizowania umowy na zasadach opisanych w REGULAMINIE. W szczególności w celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów oraz przesłania korespondencji do klienta dane mogą być przekazane: Poczcie Polskiej lub wybranej firmie kurierskiej.
 7. Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, jeżeli wynika to z innych przepisów lub prawnych obowiązków Administratora.
 8. Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych KLIENTA:
  • nazwisko i imię;
  • adres do dostarczenia produktów;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • w przypadku firmy dodatkowo NIP.
 9. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji celu, dla którego zgoda była udzielona.
 • - dla utrzymania konta w bazie Serwisu Internetowego - podstawą przetwarzania tych danych jest umowa (regulamin), który został zaakceptowany przez Użytkownika. Dane te będziemy przetwarzać tak długo dopóki Użytkownik nie wypowie zawartej umowy lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 • - dane w dokumentach sprzedaży - przez okres wymagany przepisami o księgowości;
 • - adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego - przez okres ważności zgody użytkownika. Zgoda może być cofnięta w każdej chwili;
 • - dane adresowe wykorzystywane do przesyłania informacji marketingowej dotyczącej usług własnych Administratora - (podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będziemy przetwarzać tak długo, dopóki Użytkownik nie złoży sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
- po tym okresie są usuwane Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez ADMINISTRATORA.

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika. Zasady użytkowania cookies oparte są o postanowienia Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne - wraz z późniejszymi zmianami.

I. Informacja ogólna o cookies

 1. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i użytkownika.
 3. Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu Administratora (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 5. Jeżeli użytkownik po zapoznaniu się z niniejszą informacją pozostawi ustawienia aktualnie używanego urządzenia końcowego (w szczególności ustawienia przeglądarki)zezwalające na stosowanie cookies to w myśl art.173 ust.2 użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie cookies na aktualnie przeglądanej stronie i podstronach.

II. Cele stosowania cookies

 1. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie , pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.
 2. Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.
 3. Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:
  • cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  • cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).
 5. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
 6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 8. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszym serwisie.
 9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 10. Należy zaznaczyć, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem jak i też innymi formami prób hakerskich powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.
 11. ADMINITRATOR może wykorzystać "cookies" w następujących mi.in. w następujących celach na odwiedzanej przez Państwa stronie:
  • - konfiguracji serwisu,
  • - zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika,
  • - zapamiętanie historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  • - zapamiętywanie zawartości koszyka Użytkownika,
  • - zapamiętywanie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  • - uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie,
  • - optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych na stronie,
  • - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika (np. rozdzielczość monitora) i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do parametrów monitora;
  • - świadczenia usług reklamowych – czyli dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
  • - zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

Regulamin Konkursu „Aranżacja wnętrza z Polano Meble”

§1 Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 1. Mianem Organizatora określa się 

Polano Meble Sp. z o.o.

Ul. Cegielniana 6b/2

30-404 Kraków

NIP: 551-263-06-52

Nr KRS: 0000680901

Regon: 3 6 7 4 1 7 4 5 4

2. Mianem Osoby Zainteresowanej określa się każdą osobę lub grupę osób, która prześle zgłoszenie konkursowe na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Osoba Zainteresowana jest również wyłącznym autorem/twórcą dzieła.

3. Mianem Zwycięzcy określa się Osobę Zainteresowaną, która pomyślnie przejdzie postępowanie kwalifikacyjne, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§2 Cele Konkursu: Celem Konkursu jest wyłonienie realizacji fotograficznych, na których uwidocznione zostaną produkty firmy Polano Meble. Organizator przewiduje wyłonić 5 zwycięskich realizacji, które staną się częścią publikacji na stronie www.polanomeble.pl .

§3 Czas trwania Konkursu : czas nieokreślony. 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu następuje ostatniego dnia każdego miesiąca.

§4 Warunki Konkursu 1. Wzięcie udziału w Konkursie jest bezpłatne.

2. Osoba Zainteresowana w chwili zgłoszenia musi być pełnoletnia.

3. Do Konkursu Osoba Zainteresowana może zgłosić kilka realizacji fotograficznych.

4. Aby wziąć udział w Konkursie Osoba Zainteresowana zobowiązana jest przesłać poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (plik opisany wg schematu: nazwisko_imię_formularz) , w formie elektronicznej, z załącznikami,  na następujący adres mailowy: sklep@polanomeble.pl

5. Zgłoszenie musi zawierać wszystkie dane wyszczególnione w formularzu. Formularz, który nie zostanie w całości poprawnie wypełniony, zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia, bez wzywania do uzupełnienia oraz bez powiadamiania Osoby Zainteresowanej. Dodatkowo, zgłoszenie musi zawierać: a. tytuł oraz opis realizacji fotograficznej  b. realizację fotograficzną, w skład której wchodzi od 5 do 20 zdjęć w formacie jpg. (pliki opisane wg schematu: nazwisko_imię_foto_nr zdjęcia)

Realizacja może zostać udostępniona poprzez link do pliku (np. przez serwis Wetransfer); c. portfolio w formacie PDF (maksymalnie 10 stron, A4, poziom; plik opisany wg schematu: nazwisko_imię_portfolio).

6. Punktem wyjścia dla zgłaszanej realizacji powinny być materiały znajdujące się w Polano Meble. Osoba Zainteresowana podczas przygotowywania realizacji powinna wziąć pod uwagę fakt późniejszego wykorzystania tejże pracy na www.polanomeble.pl. Zgłoszona realizacja musi odnosić się do tematu opisanego w Odezwie Konkursowej 

7. Organizatorowi przysługuje prawo zweryfikowania zgłoszenia, jeśli budzi ono wątpliwości.

8. Dokonując zgłoszenia, Osoba Zainteresowana zapewnia tym samym, że jest wyłącznym autorem/twórcą całości pracy zgłoszonej na Konkurs, a jej prawa autorskie do ww. pracy nie są w żaden sposób ograniczone, oraz że w przypadku ewentualnego zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw autorskich (majątkowych czy osobistych) do Organizatora, ponosić będzie całkowita i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu.

9. O przyjęciu zgłoszenia Osoba Zainteresowana zostanie poinformowana drogą mailową.

§ 5 Sposób wyłaniania Zwycięzców

1. W celu wyłonienia Zwycięzców Organizator powołuje Jury. Do zadań Jury będzie należało: a. zapoznanie się ze zgłoszeniami nadesłanymi na Konkurs; b. ich ocena względem tematu Konkursu opisanego w Regulaminie oraz ich charakteru względem dalszego wykorzystania w publikacji; c. wyłonienie Zwycięzców.

2. W skład Jury wchodzą: a. Dwoje przedstawicieli ze strony Organizatora;

3. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o decyzji Jury drogą elektroniczną. W przypadku wyraźnej prośby Organizatora o dostarczenie materiałów uzupełniających (drogą elektroniczną, osobiście lub pocztą) Osoba Zainteresowana zobowiązana jest dostarczyć je w terminie 7 dni od dnia wystosowania takiej prośby.

5. Niedostarczenie materiałów uzupełniających przez Osobę Zainteresowaną w terminie określonym przez Organizatora jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. W takim wypadku Organizator zastrzega sobie prawo wybrania innego Zwycięzcy spośród otrzymanych zgłoszeń.

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych 1. Dane osobowe Osób Zainteresowanych, w szczególności podane w formularzu zgłoszeniowym oraz udostępnione w ramach Konkursu, będą̨ przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na potrzeby rozstrzygnięcia Konkursu i w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzców oraz przyznania Honorariów.

2. Administratorem danych osobowych jest 

Polano Meble Sp. z o.o.

Ul. Cegielniana 6b/2

30-404 Kraków

NIP: 551-263-06-52

Nr KRS: 0000680901

Regon: 3 6 7 4 1 7 4 5 4

3. Udostępnienie danych osobowych na potrzeby wskazane w pkt. 1. powyżej, jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

§ 9 Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, a także zawieszenia lub zakończenia Konkursu bez rozstrzygnięcia, jeśli prace nadesłane nie spełnią wymagań Organizatora. 2. Wysłanie formularza zgłoszeniowego przez Osobę Zainteresowaną jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

}